data monitoring

چارت زیر نشان دهنده میزان درصد تغییرات BTC – ETH – XRP نسبت به یکدیگر در ۲ سال گذشته بوده است و هر ماه آپدیت می شود

 

Plot 6

چارت زیر نشان دهنده میزان حجم بازار BTC – ETH – XRP از سال ۲۰۱۶ تا امروز می باشد

Plot 12